Iekšējās kārtības noteikumi

Untitled-1 APSTIPRINU

Privātās pirmsskolas izglītības iestādes

„PASAKU VALSTĪBA” vadītājas vietniece

Dace Bokta _________________

     Ādaži 01.09.2015. Z.V.

Privātās pirmsskolas izglītības iestādes „PASAKU VALSTĪBA”

Iekšējās kārtības noteikumi

I  Vispārīgie jautājumi

 1. Iekšējās kārtības noteikumi ir iekšējs normatīvs dokuments, kas izstrādāts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tajā skaitā:
  1. Izglītības likumu,
  2. Vispārējās izglītības likumu,
  3. Bērnu tiesību aizsardzības likumu,
  4. Darba likumu,
  5. Civillikumu,
  6. Darba aizsardzības likumu,
  7. Ministru kabineta 2012. gada 31. jūlija noteikumiem nr. 533 „Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām”
  8. Ministru kabineta 24.11.2009.noteikumiem Nr.1338 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”,
  9. Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumiem Nr. 89 „Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi”
  10. Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumiem Nr.596 “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas” un citu normatīvo dokumentu prasībām.
  11. „PASAKU VALSTĪBAS” izglītības iestādes nolikums 18.03.2013.
  12. Bērnu personas datu aizsardzības kārtības iekšējiem noteikumiem;
  13. Ministru kabineta 17.02.2004. Nr. 82 „Ugunsdrošības noteikumi”;
 2. Noteikumi nosaka:

1.2.1. izglītojamo (turpmāk bērni), viņu vecāku (personas, kas viņus aizvieto, turpmāk- vecāki)), rīcību Iestādē un tās organizētajos pasākumos;

1.2.2. bērnu un viņu vecāku tiesības un pienākumus;

1.2.3. izglītības procesa organizāciju;

1.2.4. atbildību par noteikumu neievērošanu.

 1. Šie noteikumi attiecas uz visiem pirmsskolas izglītības iestādes „PASAKU VALSTĪBAS” darbiniekiem, izglītojamiem (bērniem), viņu vecākiem (personas, kas viņus aizvieto).
 2. Noteikumu ievērošana ir obligāta.

II Darba dienas un drošības organizācija

2.1. Iestāde strādā piecas dienas nedēļā ( no pirmdienas līdz piektdienai ) no plkst.7.30-19.30.

2.2. Bērnu nedrīkst atvest uz pirmsskolas iestādi pirms 7.30 un atstāt iestādē pēc 19.30.

2.3. Bērns iestādē ierodas līdz brokastu laikam, lai nodrošinātu bērnu ēdināšanu un dalību aktivitātēs.

2.4. Bērna atrašanās laikā iestādē par viņa dzīvību un veselību atbild iestādes darbinieki.

2.5. Bērna dzīvības un veselības nodrošināšanas nolūkā viņš skaitās pieņemts grupā tikai tad, kad vecāki personīgi nodevuši to skolotājam vai skolotāja palīgam. Pretējā gadījumā pirmsskolas iestādes darbinieki nav atbildīgi par bērna dzīvību un veselību, ja arī bērns atrodas iestādes teritorijā.

2.6. Vakarā skolotājs vai skolotāja palīgs personīgi bērnu nodod vecākiem vai vecāku pilnvarotai personai.

2.7. Aizliegts bērnus atdot iereibušām personām un personām līdz 18 gadu vecumam.

2.8. Nepieciešamības gadījumā, lai varētu bērnu uzticēt jaunākai personai par 18 gadiem, vecāki raksta iestādes vadītājai adresētu iesniegumu, kurā apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par bērna drošību, veselību un iespējamiem negadījumiem, kas var atgadīties ceļā uz mājām.

2.9. Pirmssvētku dienās darbadiena pirmsskolas iestādē tiek saīsināta par 1 stundu.

2.10. Nodarbību sākums katru dienu plkst. 9.00.

2.11. Par nodarbību sākumu un nodarbību beigšanu atbildīgs skolotājs, kurš vada nodarbību.

2.12. Iestādes darbiniekiem obligāti jāievēro darba dienas organizācija. Pastaigas, spēles, bērnu ēdināšana, dienas miegs notiek pēc grupas bērnu vecumam atbilstošas dienas organizācijas kārtības.

2.13. Nepiederošām personām nav atļauts uzturēties PII teritorijā. Katra persona (izņemot bērna vecākus (aizbildņus), vecvecākus, māsas, brāļus, pilnvarotās personas) skaitās iestādē nepiederošas personas.

2.14. Iestādes darbiniekam jāpieiet klāt nepiederošajai personai, jāatvainojas un jāpajautā personas apliecinošs dokuments un ierašanās iemesls.

2.15. Iestādes darbinieks uzzinot, ierašanās iemeslu pavada šo personu līdz mērķim, norādot kabinetu, grupu vai konkrētu personu.

2.16. Iestādes darbību kontrolējošo institūciju amatpersonas ierodoties Iestādē uzrāda dienesta apliecību un informē Iestādes vadītāju par savu ierašanās mērķi.

2.17. Personas, kuras ierodas iestādē ar mērķi iesniegt iesniegumus, priekšlikumus vai sūdzības, vēršas pie iestādes vadītājas vai vadītājas vietnieces, vai arī sazinoties telefoniski vienojas par  tikšanās laiku.

2.18. Evakuācijas plāns un informācija par operatīvo dienesta izsaukšanu tiek izvietots atbilstošās vietās, ko saskaņo darba aizsardzības speciālists, ievērojot Latvijas likumdošanu.

2.19. Lai nodrošinātu PII iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu, PII iekštelpās un āra teritorijā tiek veikta videonovērošana. Videonovērošana tiek veikta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu un iekšējo normatīvo aktu prasībām.

2.20. Parakstot iekšējās kārtības noteikumus, Jūs apliecināt, ka neiebilstiet savu un bērnu personas datu apstrādei ar videonovērošanas palīdzību.

III Vecāku un viņu bērnu tiesības

 1. Vecākiem ir tiesības:
  1. iepazīties ar PII programmu;
  2. saņemt informāciju par to, ko bērns darījis dienas laikā, kāda ir viņa pašsajūta un garastāvoklis;
  3. saņemt ziņas par bērna veselības stāvokļa izmaiņām;
  4. konsultēties ar iestādē strādājošiem speciālistiem, saņemt ieteikumus bērna attīstības veicināšanai;
  5. piedalīties visos pasākumos, sapulcēs, akcijās, projektos, ko rīko grupas skolotāji, PII administrācija, grupas vecāki, PII Pedagoģiskā padome;
  6. saņemt bērnam paredzētos ēdināšanas pakalpojumus, informāciju par bērna ēdināšanu;

3.1.7.   izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, paust attieksmi par Iestādes darba organizāciju, izglītības procesu un izteikt priekšlikumus Iestādes dzīves pilnveidošanai, vēršoties pie grupas skolotājas un Iestādes vadītājas;

3.1.8.  piedalīties grupas vecāku sapulcēs;

3.1.9. sniegt palīdzību Iestādes un teritorijas labiekārtošanā, sava bērna grupas telpas remontā un uzturēšanā kārtībā;

3.1.10. piedalīties un atbalstīt Iestādes organizētos pasākumus;

3.2. Bērniem ir tiesības:

 1. iegūt pirmsskolas izglītību;
 2. Ikvienam bērnam ir tiesības atbilstoši savam vecumam un fiziskajai un garīgajai attīstībai saņemt skolotāju atbalstu un konsultāciju, izmantot iestādes piedāvātās brīvā pavadīšanas iespējas, brīvi izteikt savas domas un tikt uzklausītam;
 3. saņemt bezmaksas profilaktisko veselības aprūpi un neatliekamo medicīnisko palīdzību;
 4. uz bērna īpašumā, lietojumā vai valdījumā esošās personiskās mantas aizsardzību PII, ja minētā manta nepieciešama mācību procesam;
 5. uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem PII un tās organizētajos pasākumos;
 6. uz netraucētu mācību darbu nodarbībās un ārpus tām;
 7. tiesības iegūt kvalitatīvas zināšanas;
 8. pārstāvēt PII dažāda mēroga pasākumos, konkursos.

IV Vecāku un viņu bērnu pienākumi

4.1. Vecāku pienākums:

4.1.1.Ievērot Iestādes iekšējās kārtība noteikumus, respektēt Iestādes prasības, Iestādes padomes pieņemtos lēmumus.

4.1.2. Slēgt Līgumu ar Iestādes vadītāju par bērna uzturēšanos Iestādē;

4.1.3. Veikt maksājumus par bērna sniegtajiem pakalpojumiem un ēdināšanu atbilstoši izrakstītajam rēķinam;

4.1.4. Sniegt precīzu informāciju par bērnu, tā individuālajām īpatnībām, iemaņām, ēdināšanas un miega režīmu, slimībām.

4.1.5. Sniegt informāciju par savu deklarēto un patieso dzīves vietu un saziņas līdzekļiem.

4.1.6. Ar cieņu un toleranci izturēties pret Iestādes darbiniekiem. Sekmēt to, lai bērnam veidojas pozitīva un pieklājīga attieksme pret apkārtējiem – bērniem un pieaugušajiem.

4.1.7.  Saudzīgi izturēties pret Iestādes mantu un teritoriju, un mācīt to bērnam. Atlīdzināt Iestādei zaudējumus, kas radušies bērna vai savas neatļautas rīcības rezultātā.

4.1.8. Vecāku pienākums ir piedalīties bērna adaptācijas periodā iestādē.

4.1.9. Regulāri sadarboties ar iestādes administrāciju: vadītāju, vadītājas vietnieci, grupas skolotājiem un skolotāju palīgiem.

4.1.10. Nodrošināt bērnu ar piemērotiem, ērtiem apaviem. Traumatisma profilaksei nedrīkst nēsāt sandales bez siksniņām un čības. Dejošanai un sporta nodarbībām nodrošināt ar dejošanas čībām ar neslīdošo, gumijoto apakšu vai zeķēm ar gumijas pumpiņām;

4.1.11. Vasaras periodā (no maija līdz septembrim) sagādāt savam bērnam galvas segu (cepurīti, lakatiņu) aizsardzībai pret saules staru negatīvo iedarbību;

4.1.12. Palīdzēt bērnam nodrošināt kārtību drēbju plauktā.

4.1.13. Vecākiem, vai viņu pilnvarotai personai, bērns atvedot uz iestādi, jānodod iestādes telpās personīgi skolotājam vai skolotāja palīgam. Atstājot iestādi, vecākam ar bērnu obligāti ir jāatvadās no skolotāja vai skolotāja palīga.

4.1.14. Ja bērnu no iestādes izņems cita persona par to, jāinformē pirmsskolas skolotāja.

4.1.15. Informēt iestādes darbiniekus (iestādes vadītāju, vadītāja vietnieci, skolotājas, skolotāja palīgu) par izmaiņām bērna veselības stāvoklī, kā arī par tām iedzimtajām un laika gaitā iegūtajām slimībām, kurām ir nepieciešama īpaša uzmanība/aprūpe.

4.1.16.Pildīt vecāku sapulcēs pieņemtos lēmums. Vecāku sapulces pieņemtie lēmumi ir saistoši arī tiem vecākiem, kuri sapulcē nav piedalījušies.

4.1.17. Bērni jāatved uz iestādi līdz brokastu laikam, tas ir līdz plkst. 8.45.

4.1.18. Bērnam jābūt apģērbtam atbilstoši gadalaikam un laika apstākļiem.

4.1.19.Vecāki bērnam lietošanai iestādē nodrošina- ķemmi, zobu higiēnas piederumus, apavus telpai un dejošanai.

4.1.20. Uz iestādi bērns jāatved tīrs, apgrieztiem roku un kāju nagiem, tīru apģērbu un nepieciešamo papildus apģērbu, apaviem.

4.1.21. Ievērot noteikumus, kas nodrošina sava bērna un apkārtējo bērnu drošību, pārbaudīt, ko bērns ņem līdzi uz iestādi, pārbaudīt arī viņa kabatas.

4.1.22. Neļaut ņemt līdzi durošus, ugunsnedrošus priekšmetus, kā arī medikamentus (tabletes, vitamīnus u.t.t.).

4.1.23. Par zāļu lietošanas nepieciešamību īpašos gadījumos informēt grupas skolotāju.

4.1.24. Rotaļlietas var atnest, tikai saskaņojot to ar grupas skolotāju.

4.1.25. Bērnu nedrīkst vest uz iestādi ar slimības pazīmēm;

4.1.26. Ja bērnam iestādē tiek konstatētas slimības pazīmes, tad grupas skolotāja sazinās un informē vecākus par bērna veselības stāvokli, ierosina nekavējoties izņemt no iestādes bērnu un vērsties pie ārsta. Bērnam atgriežoties iestādē pēc slimošanas, vecāku pienākums iesniegt mediķa izsniegtu zīmi par bērna veselības stāvoli.

4.1.27. Bērns var neapmeklēt izglītības iestādi bērna slimības laikā, vecāku atvaļinājuma laikā, īpašos gadījumos, par ko informē grupas skolotāju rakstiski ar iesniegumu.

4.1.28. Vecāku pienākums ir informēt par dzīves vietas maiņu, telefona numuru maiņu, ja tie atšķiras nolīgumā sniegtajiem.

4.1.29. Uz iestādi nenest dārglietas, pirmskolas izglītības iestādes darbinieki neatbild par dārglietām (ķēdītēm, auskariem, gredzeniem, utt.), ko bērns ir paņēmis līdzi uz Iestādi.

4.1.30. Vecāku pienākums ir izlasīt un ņemt vērā uz ziņojuma dēļa izvietoto informāciju.

4.1.31. Ja bērns neapmeklē iestādi, tad par to informē tās dienas grupas skolotāju, minot iemeslu un iesniedzot rakstisku iesniegumu par kavētajām dienām vai ja neierašanās iemesls ir bijis veselības dēļ, atgriežoties iestādē jāiesniedz ārstniecības personas izziņa par bērna veselības stāvokli

4.1.32. Aizliegts Iestādē un tās teritorijā lietot necenzētus vārdus un izteicienus, pielietot vardarbību (fiziski, emocionāli un psiholoģiski ietekmēt, pazemot bērnus  un Iestādes darbiniekus), huligāniski uzvesties;

4.1.33. Aizliegts Iestādē un tās teritorijā ienest un lietot alkoholiskos dzērienus, narkotiskās, toksiskās un psihotropās vielas, tabakas izstrādājumus, pirotehniku.

4.1.34. Aizliegts ievest dzīvniekus pirmsskolas iestādes telpās, rīkot pastaigas ar dzīvniekiem iestādes teritorijā;

4.1.35. Ievērot savu un citu bērnu personas datu aizsardzību. Aizliegts ievietot, apstrādāt citu bērnu personas fotogrāfijas, videomateriālus dažādos informatīvajos materiālos, jebkādās interneta mājas lapās, jebkurā vietā, kur iespējama to publiska izmantošana.

4.2. Bērnu pienākumi:

 1. Bērns ir pilntiesīgs sabiedrības loceklis. Viņa pienākumi pret sabiedrību pieaug atbilstoši vecumam.

4.2.2. Bērnam ir pienākums mācīties atbilstoši savai fiziskajai un garīgajai attīstībai.

4.2.3. Bērnam ir pienākums atbilstoši savam vecumam apkopt sevi, sargāt savu veselību, ievērot tīrību , kārtību un drošību, ievērot iestādes noteikumus, drošības instrukcijas,dienas režīmu.

4.2.4. Bērnam jāizturas ar cieņu pret saviem vecākiem, sabiedrību, valsti, valsts simboliem un jāievēro likumi.

4.2.5.Bērnam jāievēro sabiedrībā pieņemtie uzvedības noteikumi. Bērns nedrīkst, izmantojot savas tiesības, aizskart citu bērnu un pieaugušo tiesības un likumīgās intereses.

4.2.6. Bērnam ir pienākums saudzīgi izturēties pret apkārtējo vidi.

V Vadītāja rīcība, ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību

(Pēc MK Nr.1338 noteikumiem )

5.1. Ja izglītojamais izglītības iestādē apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību:

5.1.1. pedagogs informē vadītāju par izglītojamā uzvedību;

5.1.2. vadītājs nodrošina izglītojamam, kurš apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību, mācības citā telpā sociālā pedagoga, izglītības psihologa vai cita pedagoga klātbūtnē. Mācības citā telpā var ilgt no vienas mācību stundas līdz mācību dienas beigām;

5.1.3. vadītājs rakstiski (papīra vai elektroniska dokumenta formā) nosūta izglītojamā vecākiem informāciju par izglītojamā uzvedību un nepieciešamo vecāku sadarbību ar izglītības iestādi;

5.1.4. vadītājs rīkojumā nosaka atbalsta personāla pienākumus, lai veicinātu turpmāko sadarbību ar izglītojamo un vecākiem un izstrādātu atbalsta pasākumus atbilstoši izglītojamā vajadzībām un situācijai;

5.1.5. vadītājam ir tiesības pieaicināt nepieciešamos speciālistus, lai nodrošinātu uzlabojumus izglītojamā uzvedībā un mācībās;

5.1.6. attiecīgā pašvaldība nodrošina atbalsta personāla pakalpojumus, ja izglītības iestādē nav šādu speciālistu.

5.2. Ja izglītojamā uzvedībā nav uzlabojumu un vecāki nevēlas sadarboties ar izglītības iestādi, bet situācijas risināšanā vēlas iesaistīt citus speciālistus, vadītājs šo informāciju nosūta attiecīgajai pašvaldībai.

5.3. Ja ir saņemta šo noteikumu 5.2. punktā minētā informācija, pašvaldība ir tiesīga sasaukt starpinstitūciju sanāksmi, kas lemj par turpmākajiem atbalsta pasākumiem izglītojamam. Sanāksmē pieaicina izglītības iestādes atbildīgos speciālistus, izglītojamā vecākus, pašvaldības izglītības speciālistu vai pārstāvjus no attiecīgās pašvaldības izglītības pārvaldes, sociālā dienesta, bāriņtiesas, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas un citus speciālistus.

VI Atbildīgie un kārtība, kādā bērni un to vecāki tiek iepazīstināti ar iekšējas kārtības noteikumiem

 1. Parakstot līgumu ar izglītības iestādi vadītāja vai vadītājas vietniece iepazīstina vecākus  ar iestādes iekšējās kārtības noteikumiem, ko vecāki apliecina ar parakstu. Grupas skolotāja iepazīstina bērnus ar iekšējās kārtības noteikumiem katra mācību gada sākumā septembrī. Ja bērns iestājas iestādē gada vidū, tad skolotāja iepazīstina ar„ Iekšējās kartības noteikumiem ” bērna iestāšanās laikā.
 2. Iekšējās kārtības noteikumi tiek pārskatīti un pārrunāti papildus pēc vajadzības, ja radusies iekšējās kārtības pārkāpumu situācija vai mainījusies Latvijas Republikas likumdošana.
 3. Pirms iestāde kopīgi rīkoto kādu pasākuma apmeklējumu grupas skolotāja ar bērniem pārrunā kārtības noteikumus šādā pasākumā.
 4. Par Iestādes organizētajiem pasākumiem vecāki tiek savlaicīgi informēti. Pasākumi ar bērnu piedalīšanos tiek organizēti saskaņā ar drošības instrukcijām. Par izglītojamo drošību Iestādes organizētajos pasākumos atbild pasākuma organizators.
 5. Ekstremālās situācijās skolotāja sniedz bērniem pirmo neatliekamo palīdzību vai, ja nepieciešams, evakuē bērnus, skolotājas palīgs izsludina trauksmi un vēršas pie iestādes administratora pēc palīdzības. Darbinieki rīkojas atbilstoši apstiprinātajam plānam ārkārtas situācijās.
 6. Pirms došanās ekskursijās vai pārgājienos ārpus iestādes teritorijas grupas skolotāji iepazīstina bērnus un vecākus ar iekšējās kārtības noteikumiem pārgājienu laikā, par ko veic ierakstu attiecīgajā reģistrā, kā arī vecāki ar savu parakstu apliecina piekrišanu bērna došanai eksursijā.
 7. Tekošā mācību gadā grupas skolotāji iepazīstina bērnus ar noteikumiem par drošību:

– par rīcību ekstremālās situācijās;

– par ceļu satiksmes noteikumiem;

– par drošību uz ledus;

– par drošību uz ūdens;

– par personīgo higiēnu.

  Šo darbu skolotāji pastāvīgi plāno skolotāja dienasgrāmatā.

 1. Iekšējās kārtības noteikumi ir izvietoti bērnu vecākiem un iestādes personālam pieejamā vietā pie iestādes galvenā informācijas stenda, kas atrodas iestādē ieejot.

VII Atbildība par noteikumu neievērošanu

7.1.Noteikumu ievērošana ir obligāta visiem bērniem, viņu vecākiem un Iestādes personālam.

7.2. Noteikumu neievērošanas gadījumā:

           7.2.1. grupas skolotājs, Iestādes vadītājs vai vadītāja vietnieks var izteikt mutisku aizrādījumu vai veikt individuālas pārrunas ar vecākiem;

           7.2.2. vadītāja vai vadītājas vietnieks var nosūtīt rakstisku brīdinājumu par bērna atskaitīšanu no Iestādes;

           7.2.3. grupas skolotājs, Iestādes vadītāja vai vadītāja vietnieks var veikt individuālas pārrunas ar vecākiem;

           7.2.4. grupas skolotāja var iesniegt Iestādes vadītājai vai vadītājas vietniekam rakstisku ziņojumu;

           7.2.5. situāciju par pārkāpumu var izskatīt grupas vecāku sapulcēs, Iestādes padomes sēdēs.

7.3. Gadījumos, kad rodas aizdomas par pielietotu vardarbību, administratīvi vai krimināli

sodāmiem pārkāpumiem pret bērnu, Iestāde sazinās ar vecākiem un nekavējoties ziņo tiesībsargājošām iestādēm.

7.4. Lēmumu par bērna atskaitīšanu no Iestādes pieņem Iestādes vadītājs šādos

       gadījumos:

       7.4.1. Ja pēc vietas piešķiršanas Iestādē, bērna vecāki viena mēneša laikā neierodas Iestādē noslēgt līgumu par bērna uzņemšanu;

7.4.2. Ja ja bērna vecāki neveic maksājumus par bērnam sniegtajiem maksas pakalpojumiem un ēdināšanu atbilstoši izrakstītajam rēķinam;

7.4.3. Ja netiek ievērots 7.2.2. punktā minētais rakstiskais brīdinājums par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu.

7.5. Par bērna atskaitīšanu no Iestādes vecākus brīdina rakstiski divas nedēļas iepriekš.

VIII Izmaiņas iekšējās kārtības noteikumos

8.1. Izmaiņas veikt Iekšējās kārtības noteikumos var pedagoģiskā padome un Iestādes padome.

8.2. Izmaiņas Iekšējās kārtības noteikumos saskaņo iestādes vadītāja.